269 میلیون دلار فرش ایرانی صادر شد
آرامیس ترخیص
گروه مشاورین آرامیس ترخیص به شماره ثبت 343377